GOLDEN GATE GROUP - CN miền Nam - Đang tuyển
Tìm theo khu vực
Mức lương: 23,500 /giờ
Hồ Chí Minh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 23,500 /giờ
Hồ Chí Minh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 23,500 /giờ
Hồ Chí Minh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 5,000,000 /tháng
Quận 3 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 23,500 /giờ
Hồ Chí Minh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 23,500 /giờ
Hồ Chí Minh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 23,500 /giờ
Hồ Chí Minh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 5,000,000 /tháng
Quận 3 - Hồ Chí Minh