An Lão, Thủy Nguyên - Hải Phòng tuyển NV bán hàng thị trường Unilever