Tam Kỳ, Quảng Nam - Nhân viên tiếp thị thị trường SP Unilever