Unilever LaGi, Bình Thuận tuyển NV kinh doanh thị trường