Thông tin việc làm

1. Chuẩn bị các công việc vào ca
- Phân công nhân viên
- Cùng nhân viên setup
2. Quản lí nhân viên khu vực mình phụ trách
- Quản lí và điều động nhân viên
3. Quản lí công cụ
- Theo dõi việc sử dụng các công cụ
- Kiểm tra máy móc, thiết bị thuộc khu vực phụ trách
- Đề xuất các khu vực, thiết bị cần sửa chữa cho bảo trì
- Lập phiếu xuất kho cho Quản lí duyệt
4. Thực hiện các công việc phụ vụ
- Order món, thu ngân, đứng quầy bar, tiếp thực.
5. Thực hiện công việc kết thúc ca và bá cáo
- Thực hiện công việc và báo cáo hàng ngày cho Quản lí.
- Báo cáo các công việc đột xuất khác.
- Kiểm tra toàm bộ khu vực mình phụ trách
- Tổ chức giao ca cho ca sau.


Hình thức làm việc:
Văn phòng
Phụ cấp:
Phụ cấp tiền cơm và gửi xe

Đăng ký/Đăng Nhập Ứng Tuyển Vị Trí Này

Việc làm toàn thời gian liên quan
Chưa có công việc liên quan